بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای فرانچایز

بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای فرانچایز

قراردادهای فرانچایز (FRANCHISE CONTRACTS) در واقع قراردادی است که به موجب آن به یک شرکت اجازه داده می شود تا با استفاده از علائم تجاری ثبت شده یک شرکت تولیدات و یا محصولات آن شرکت را با همان نام تجاری، با مشخصات مشابه و با کیفیت مشابه تولید نموده و به فروش برساند. کلیه اقدامات مربوط به بازاریابی و تبلیغات و تولید محصول و حتی طراحی داخلی فروشگاه و یا رستوران و یا واحد تولیدی تحت قرارداد فرانچایز با شرکت و واحد مادر خود کاملا مشابه می باشد. خدمات حقوقی در زمینه قراردادهای فرانچایز شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه و مذاکره قرارداد و همچنین شامل ارائه راهکار جهت حل و فصل اختلافات تجاری مربوطه می باشد. وکیل قراردادهای تجاری بین المللی و وکیل آشنا به قواعد قراردادهای فرانچایز می تواند در زمان مذاکرات قراردادی در راستای تهیه اسناد قراردادی طرفین قرارداد را یاری نماید.

در قراردادهای فرانچایز، در زمان امضاء قرارداد، دریافت کننده حق امتیاز باید نسبت به پرداخت تعرفه امضاء قرارداد (Signing Fees)  قرارداد اقدام نماید. با پرداخت این تعرفه، حق استفاده از علائم تجاری، نام تجاری، تبلیغات، بروشورها و سایر موارد برای دریافت کننده امتیاز مهیا می شود. البته دریافت کننده امتیاز متعهد می شود تا نسبت به گسترش بازار اقدام کند و حداقل سالیانه باید تعداد مشخصی از واحد تجاری را در محدوده موضوع قرارداد افتتاح نماید. این تعهد متصل به جرائم قراردادی نیز هست و در صورتیکه دریافت کننده امتیاز نتواند تعهد قراردادی خود را انجام دهد هم مشمول جریمه می شود و هم ممکن است حق امتیاز خود را نیز از دست بدهد.

قراردادهای فرانچایز در صنایع غذائی و رستوران ها حائز اهمیت بسیار می باشد  و برای گسترش کسب و کار شیوه های پذیرفته شده قراردادی می باشند و به دلیل ماهیت پیچیده چنین قراردادهایی همواره توصیه به استفاده از وکیل قراردادهای بین المللی می شود.

به منظور دریافت مشاوره در خصوص تنظیم قراردادهای فرانچایز و یا به منظور بررسی و حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای فرانچایز با ما تماس بگیرید.

03 دی 1399