کمیسیون باغات و اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهردر خصوص باغ بودن ملک

کمیسیون باغات  و اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهردر خصوص باغ بودن ملک

مطابق با ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که در تاریخ 03/03/1359 به تصویب رسیده است، به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارکها و باغات و محلهائی که به صورت باغ شناخته می شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع می باشد. ماده 4 لایحه قانونی یاد شده نیز مقرر داشته است که اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از 500 متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.

آئین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در تاریخ 15/02/1389 تصویب شده است و ضمن ارائه تعریف دقیق از واژه درخت و معیارهای تعیین درخت به تعریف باغ نیز در بند د ماده 1 آئین نامه یاد شده اشاره نموده است. آئین نامه یاد شده معیار دقیقی برای تعریف باغ در نظر گرفته است که مشخصاً باید زمین مورد بحث باید حداقل 500 متر مساحت داشته باشد و در صورتیکه در ملک موصوف بنا و مستحدثات وجود داشته باشد باید به ازای هر 16 متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت وجود داشته باشد و در صورتیکه بنا و مستحدثاتی وجود نداشته باشد باید به ازاء هر 25 متر مربع یک اصله درخت وجود داشته باشد. در این صورت معیار تعیین باغ و یا غیر باغ ملک بر اساس تعداد درختان مشخص می شود. در صورتیکه ملکی سابقاً از ملک مادر خود تفکیک شده باشد و ملک مادر بعنوان باغ شناخته شده باشد حتی بر فرض عدم وجود تعداد درختان کافی در ملک موصوف، آن ملک به عنوان باغ می تواند شناخته شود. البته در مقابل می توان استدلال نمود که هدف اصلی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها جلوگیری از قطع درختان می باشد لذا در صورتیکه ملکی از ملک مادر تفکیک شده و فاقد درختان کافی برای احراز عنوان باغ نباشد و قبلا نیز درختان قطع نشده باشند لذا اطلاق عنوان باغ برای ملک موصوف از نظر مقررات قانونی دارای ایراد خواهد بود. وکیل دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع سند هر ملک، اخذ نظر کارشناسان در خصوص تعیین تعداد درختان موجود در ملک با تفسیر عکسهای هوائی در سالهای گذشته می تواند نسبت به ارائه راهکار دفاعی به مالک و یا مالکین در راستای نقض رای کمیسیون باغات اقدام نماید.

ماده 7 آئین نامه فوق الذکر مقرر داشته است که به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه اجرائی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:

الف) یکی از اعضاء شورای شهر به انتخاب شورا

ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری

ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری

 

مطابق با تبصره 1 ماده 7 آئین نامه، شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق با آن عمل نماید. بعبارت دیگر در صورتیکه ملکی بیشتر از 500 متر مربع مساحت داشته باشد به منظور تعیین اینکه آیا دارای مشخصات و ویژگیهای باغ می باشد باید به کمیسیون باغات موضوع ماده 7 آئین نامه فوق الذکر ارجاع شود. کمیسوین یاد شده در تعیین وضعیت ملکی که بیشتر از 500 متر مربع مساحت دارد به تعداد درختان موجود در ملک درسال قبل از تصویب آئین نامه (سال 1389) توجه خواهد نمود. در صورتیکه بر اساس تفسیر عکسهای هوائی، تعداد درختان موجود در عرصه یاد شده با اطلاق عنوان باغ مطابقت داشته باشد هر چند درختان موصوف قطع شده باشند نیز کمییسون نظر بر باغ بودن ملک خواهد داد. مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون باغات دو ماه از تاریخ ابلاغ آن می باشد که این اعتراض به شهرداری ارائه می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض یاد شده شورای اسلامی شهر می باشد.

در صورتیکه نظر شورای شهر مبنی بر تایید نظر کمیسیون باغات باشد در اینصورت مالک باید نسبت به نظریه صادره از طرف شورای شهر اعتراض نماید. اعتراض مربوطه باید ظرف مدت سه ماه به دیوان عدالت اداری تحویل داده میشد و دیوان صالح به رسیدگی به اعتراض مالک در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر بود. اخیراً و در رای شماره 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12/09/1399 مقرر شده است با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. لذا اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر در صلاحیت عام دادگاه های عمومی قرار گرفته است.

03 دی 1399