شرط تحویل کالاها در قراردادهای تجاری بین المللی به صورت EX WORKS

شرط تحویل کالاها در قراردادهای تجاری بین المللی به صورت EX WORKS

طرفین قراردادهای تجاری بین المللی باید در زمان تنظیم قرارداد، به منظور تحویل کالاهای موضوع قرارداد اعم از اینکه کالا به صورت آماده باشد و یا به منظور خاصی ساخته شده باشد شرط تحویل کالا، محل تحویل کالا و نحوه تحویل آن را مشخص نمایند. در تمامی موارد شرط تحویل کالا، در واقع امر بیان کننده موضوع انتقال ریسک ناشی از تلف شدن و از بین رفتن کالاها نیز می باشد. قراردادهای تجاری بین المللی از قواعدی پیروی می کنند که وکیل آشنا به قواعد یاد شده می تواند در امر تنظیم قراردادهای بین المللی قواعد و مقررات یاد شده را به طور کامل در نظر بگیرد.

در صورتیکه طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی بخواهند کالاها را در محل کار و یا محل کارخانه و یا محل کارگاه فروشنده تحویل بگیرند، در این صورت مطابق با قواعد اینکوترمز، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در محل کار خود و یا در هر محل مقرر دیگری (یعنی کارگاه، کارخانه، انبار خود) در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده:

اولاً: الزامی به بارگیری کالا در وسیله نقلیه دریافت کننده بار ندارد

 ثانیاً: الزامی به ترخیص کالا برای صدور آنها به کشور دریافت کننده کالاها ندارد. (مطابق با تصویر ذیل)

در واقع امر تعیین شرط تحویل کالاها به صورت EXWORKS برای خریدار متضمن ریسکهای بالای تحویل و بارگیری و حمل و ترخیص می باشد. علی الخصوص اگر تولید و فروش کالاها در کشوری صورت گیرد که قواعد مربوطه در آن کشور برای ترخیص کالاها سخت باشد. در اینصورت خریدار پس از تحویل کالاها مشکلات زیادی برای ترخیص آنها را خواهد داشت.

 

 

با توجه به اینکه فروشنده تعهدی در قبال خریدار برای بارگیری کالا ندارد، در صورتیکه خریدار از فروشنده درخواست بارگیری کالاها روی وسیله نقلیه را بنماید در این صورت فروشنده هزینه های بارگیری را می تواند از خریدار دریافت نماید. همچنین مسئولیت و ریسک ناشی از چنین بارگیری بر عهده خریدار هست. در اینصورت اگر در زمان بارگیری کالاها بر روی وسیله حمل با شرط تحویل EXW کالاها دچار حادثه شوند و یا خسارتی به آنها وارد شود مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و اساساً فروشنده تعهد قراردادی خود را انجام داده است و ورود خسارت به کالاها در زمان بارگیری امری خارج از قرارداد می باشد. عمدتاً وکیل قراردادهای تجاری بین المللی پیشنهاد می کنند به منظور پوشش دادن ریسکهای مربوط به امر تحویل کالاها در قراردادهای تجاری بین المللی و به منظور رفع ایرادات مربوط به شرط تحویل EXW از شرط تحویل FCA  (تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده) استفاده شود. در اینصورت تا زمانیکه کالاها بر روی وسیله حمل به خریدار تحویل شود کلیه هزینه ها و ریسک های ناشی از تحویل کالاها بر عهده فروشنده می باشد.

در شرط تحویل EXW فروشنده تعهدی بر اخذ مجوز صدور یا اجازه نامه رسمی دیگری که برای صدور کالا نیاز باشد را ندارد و صرفاً میتواند به صورت اختیاری به خریدار در اخذ مجوز صدور (Export License) کمک نماید. قرارداد حمل کالاها از محل تحویل کالاها به سمت کشور خریدار، هزینه های حمل، هزینه های بیمه کالاها و هزینه های مربوط به ورود کالاها به کشور خریدار تماماً بر عهده خریدار می باشد و فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. در صورتیکه کالاها در هر نقطه ای پس از محل تحویل کالاها تلف شوند و یا دچار خسارت شوند تمامی خسارتهای وارده بر عهده خریدار می باشد. وکیل قراردادهای تجاری بین المللی با بهره گیری از مفاهیم مندرج در اینکوترمز (International Commercial Terms)   می تواند در زمان انعقاد قرارداد، طرفین را به استفاده از شرط تحویل مناسب قرارداد و مناسب طرفین رهنمون سازد.

31 شهریور 1399