حقوق دریایی به معنی اخص آن مجموعه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و عرفهای دریایی می باشند که روابط فی مابین اشخاص با همدیگر و اشخاص با دولت‌ها را در امور حمل و نقل اعم از حمل و نقل مسافر و بار را تمشیت می نمایند و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا، آلودگی نفتی و آلودگی‌های غیر نفتی را در بر می گیرند. همچنین کشتیرانی دریایی اعم از کشتیرانی ساحلی و یا کشتیرانی بین المللی، کشتیرانی تجاری، کشتیرانی صیادی، کشتیرانی تفریحی و گردشگری، خدمات مربوط به بارگیری، تخلیه و بیمه های دریایی از موضوعات بسیار مهمی هستند که در زیر مجموعه حقوق دریایی و کشتیرانی قرار می گیرند. موضوعات و مسائل حقوقی بسیار متنابهی در خصوص حقوق دریایی و کشتیرانی فی مابین اشخاص اعم از داخلی و خارجی رخ می دهد که به دلیل ماهیت تخصصی آنها، لزوماً باید از وکلای متخصص در این زمینه بهره گرفت.

خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای موسسه حقوقی آرمان:

 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای ساخت کشتی
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید و فروش کشتی
 • طرح دعاوی و دفاع از دعاوی مربوط به خسارات وارده به کشتی ها به دلیل تصادفات و حوادث دریایی
 • مذاکره و مطالبه خسارات دریایی از شرکت‌های بیمه P&I  مسئول حادثه
 • طرح دعاوی مربوط به مسئولیت حقوقی و کیفری متصدیان حمل
 • طرح دعاوی مربوط به خسارات وارده به کالاها حین حمل و مطالبه آنها از مسئول حادثه
 • طرح دعاوی مربوط به قراردادهای اجاره کشتی ها
 • طرح دعاوی مربوط به توقیف کشتی و یا رفع توقیف از کشتی و طرح دعاوی اصلی مرتبط با موضوع حادثه و اختلاف
 • دعاوی مربوط به تسلیم کالاهای موضوع حمل دریایی

تجربیات وکلای موسسه حقوقی آرمان در زمینه مسائل مربوط به حقوق دریایی و کشتیرانی

 • مذاکره قراردادی و تهیه و تنظیم قرارداد ساخت 4 شناور Supply Vessel  با سازنده اروپائی و آسیایی
 • مذاکره قراردادی و تهیه و تنظیم قرارداد خرید 5 کشتی بر اساس قراردادهای نمونه BIMCO
 • مطالبه خسارات وارده به سکوهای نفتی به دلیل تصادف کشتی نفتکش در خلیج فارس از بیمه گر اروپائی آن
 • دعاوی مربوط به توقیف کشتی
 • دعاوی مربوط به مطالبه خسارات وارده به مال التجاره در حین حمل کالاها
تماس سریع و رایگان