روابط اجتماعی افراد با همدیگر به وسیله مجموعه قوانین مدنی اداره و تمشیت می شود. این روابط صرفاً محدود به روابط خانوادگی نیست و مجموعه ای از روابط مختلف اجتماعی را نیز در بر می گیرد. چنین روابطی همیشه مسالمت آمیز نیست و در برخی از موارد افراد جامعه به دلیل تفسیرهای و برداشت‌های مختلف در روابط خانوادگی و اجتماعی خود دچار اختلافاتی می شوند. این اختلافات و دعاوی عبارتند از:

  • دعاوی مربوط به مطالبه مهریه
  • دعاوی مربوط به حجر (شامل جنون، سفه)
  • دعاوی مربوط به مطالبه سهم الارث و دریافت گواهی حصر وراثت
  • دعاوی مربوط به امور حسبی همچون اداره اموال صغیر، نگهداری صغیر، ولایت قهری
  • دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق
  • دعاوی مربوط به حق اشتغال زن و حق خروج از کشور زن
  • دعاوی مربوط به قراردادهای منعقده بر مبنای وکالت
تماس سریع و رایگان